הדרכות והשתלמויות

 

 

מנהלת מחלקת ההדרכה של קשת: טל אלחיאני 

דוא"ל: tal@keshetAguda.org.il

קשת רואה חשיבות רבה בקידום היכולות המקצועיות של העובדים ולפיכך פועלת להרחבה ולפיתוח מערך הדרכה פנימי וכן מושפעת ופועלת בהתאם לדרישות ההדרכה של גורמים חיצוניים הקשורים בעבודתה, כמו: משרד הבריאות, אגף גריאטריה ומשרד הרווחה, תחום הזיקנה - המתווים את אמות המידה הנדרשות מארגונים הנותנים שירותים מוסדיים לקשישים, ובהתאמה גם את הסטנדרט המקצועי המתחייב להכשרת נושאי התפקידים בתחומם.

נדבך חשוב בקידום היכולות המקצועיות של העובדים בארגון מתבטא בהוצאת עובדים לימי עיון, קורסים וימי השתלמויות, המאורגנים על ידי משרד הבריאות, אשל, משרד הרווחה, בתי ספר לסיעוד, איגודים מקצועיים בתחום הגריאטריה, ועוד. הכשרות אלו נחלקות להכשרות חובה (הכשרה מחויבת על ידי הרגולטור), הכשרה אקדמית וכן הכשרות המהוות לימודי העשרה לבעלי תפקיד.

מטרות מחלקת ההדרכה של קשת

  • ברמת הפרטהקניה, שימור ושיפור של ידע, כלים ומיומנויות מקצועיות לעובדים ולמנהלים.
  • ברמת הכלל - קידום השגת מטרות ויעדי הארגון באמצעות פעולות הדרכה לעובדים.
  • הגברת השייכות והמחויבות של העובדים לארגון.
  • ניהול הידע הארגוני.


תכנית ההדרכה לשנת 2017

התכנית היא נגזרת של מיפוי צורכי ההתמקצעות של העובדים, כפי שזוהו בסקר צרכים שנערך בעמותה. כמו כן, תכנית ההדרכה נקבעה בהתאם להגדרות התפקידים ובהלימה ליעדי העמותה ולהנחיות המשרדים השונים.

להלן פירוט הסדנאות/ההדרכות המתוכננות לשנת 2017:

סדנת הדרכה לעובדי תחזוקה: סדנה בעלת שישה מפגשים חצי יומיים שתתקיים בתדירות של אחת לחודש. הסדנה, המיועדת לכל עובדי התחזוקה של קשת, תשלב ידע מקצועי בתחום התחזוקה.

סדנאות הכשרה והעשרה למטפלים: סדנה בת חודש, הכוללת ארבעה ימי לימוד מלאים בתדירות של אחת לשבוע, המיועדת למטפלים ולכוחות עזר ממוסדות קשת. תכנית הלימוד כוללת, בין היתר: הרצאות בנושאי גריאטריה, הפקת לקחים ומניעת תאונות במסגרת הטיפול בקשיש.

בימים אלו נבחנת אפשרות לקבלת הכרה פורמלית ממשרד הבריאות על סדנת ההכשרה למטפלים. בתכנון לשנת 2017 - שילוב מטפלי קשישים ממרכזי היום של קשת בסדנה.

סיורי עובדים במרכזי קשת: השנה יתקיימו שני סיורים נוספים במרכזי קשת. הסיורים פתוחים לכלל העובדים, ומטרתם לאפשר לעובדי העמותה להכיר את הארגון על מרכזיו ופועלו, לגבש את העובדים ולחזק את תחושת השייכות וההזדהות עם חזון הארגון ומטרותיו

מיומנויות ניהול  למנהלי מחלקות: במסגרת הסדנה יינתנו כלים ניהוליים למנהלים, כגון: היכרות עם העצמי המנהל - מי אני ומה החזון האישי שלי כמנהל, בניית מטרות ויעדים וניהול משימות, האצלת סמכויות, מתן משוב בונה ומתקן, ועוד. כמו כן יושם דגש על שיפור בתהליך קליטת עובדים חדשים בתחום הסיעוד.

 

סדנת הדרכה לפורשים, בשיתוף מכון "צמתים": תכנית המיועדת לכ-30 עובדים הנמצאים בתהליכי פרישה מהעבודה או לאחריה, והיא כוללת שלושה מפגשים חד-שבועיים, הרצאות, דיונים קבוצתיים, סדנאות, ועוד. כל זאת, כדי להכין את הפורשים לשינוי הצפוי בחייהם עם הפרישה מהעבודה.

סדנת הדרכה לצוותים המקצועיים בנושא טיפול פליאטיבי, בשיתוף עמותת "גישה לחיים": אנשי מקצוע בתחום הרפואי-סיעודי מתמודדים מדי יום עם מצבים שוחקים. העומס הרגשי המוטל על כתפיהם מול סדרי עדיפויות המוכתבים ממניעים מערכתיים, העדפת אריכות ימים על פני איכות חיים ולחצים הכרוכים בניהול צוות משלים, מהווים גורמי שחיקה שיש לייצר עבורם מענה הולם. הסדנה תדון במקרים מהשטח ותיתן כלים להתמודדות. הסדנה תחל עם הצוות המקצועי של לה גארדיה. בהתאם להפקת הלקחים, תופעל הסדנה גם בצהלון ובגבעת השלושה. 

הדרכות בתחום איכות, ISO: בנוסף לבקרות השוטפות של משרד הבריאות ומשרד הרווחה על מוסדות קשת, קשת אימצה לפני מספר שנים את מערכת ניהול האיכות, כהחלטה אסטרטגית. השנה יתקיימו הדרכות בנושאי איכות לעובדים, כדי להעלות את המודעות שלהם למדיניות האיכות של קשת.

קבוצות עמיתים בתחומי סיעוד ורוקחות: הכוונה למסגרת מונחית, שבה נפגשים אנשי מקצוע בעלי מכנה משותף מקצועי תכני ו/או תפקידי, במטרה להציף ולבחון יחד את הסוגיות המקצועיות המעסיקות אותם, ללמוד אחד מהשני, להפיק לקחים ולגבש המלצות, נהלים ודרכי פעולה. 

הדרכות מחשב: אופיס, פרדיגמה, אקסל.

בנוסף לכל אלה יתקיימו, כמדי שנה, יום עיון קשתי וערב עובדים מצטיינים לשנת 2017.