מוסדות ניהול העמותה

מוסדות ניהול העמותה 


האסיפה הכללית היא המוסד העליון של קשת. האסיפה הכללית מתכנסת פעמיים בשנה ומאשרת את התקציב השנתי ואת הדוחות הכספיים. חברי האסיפה הכללית בוחרים את הוועד המנהל לתקופה של ארבע שנים.
מלוא סמכויות הניהול של העמותה מופקדות בידי הוועד המנהל. הוועד המנהל מתווה את מדיניות העמותה תוך שאיפה לקדם את המטרות לשמן הוקמה. חברי הוועד נבחרים על ידי האסיפה הכללית, והוא ממנה מקרב חבריו את יו"ר הוועד.חברי ועדת הביקורת ממונים על ידי האסיפה הכללית לה הם כפופים. מבקר הפנים של העמותה מבצע ביקורת פנים, בהתאם לתכנית ביקורת שנתית הנקבעת על ידי הוועדה, ומגיש לוועדת הביקורת דוח הכולל ממצאים והמלצות לתיקון. הוועדה דנה גם בדוחות הביקורת של משרד הבריאות ומשרד הרווחה. מדי שנה, סוקר יו"ר ועדת הביקורת בפני האסיפה הכללית את הממצאים מפעילות הביקורת ואת המלצות הוועדה.

ועדת הביקורת, המונה חמישה חברים, אחראית על כל נושאי הביקורת בעמותה, תכנון נושאי הביקורת על ידי המבקר הפנימי, בדיקת הדוחות והמלצות בפני הוועד המנהל והאסיפה הכללית. הוועדה התכנסה במהלך השנה ארבע פעמים.


חברי הוועדה

מר אריה בית הלחמי – יו"ר 

 גב' ינינה מרטינס    גב' מירלה מיכלוביץ   גב' טל שרה    גב' לבנה פינקלשטיין 

 

הוועד המנהל ממנה מקרב חבריו את חברי ועדת הכספים וההשקעות. הוועדה דנה בנושאים הכספיים של העמותה ומתווה מדיניות השקעות. 

ועדת הכספים מונה חמישה חברים מקרב חברי האסיפה הכללית. הוועדה התכנסה במהלך השנה שש פעמים.


חברי הוועדה 

רו"ח קובי גינזבורג – יו"ר 

 ד"ר חיים פרלוק   גב' טיק־ענר רותי   עו"ד אלטשולר־זמני אירית  מר ורדימון ראודורועדת מכרזים מונה חמישה חברים מקרב חברי האסיפה הכללית. 
 

חברי הוועדה

מר דב גבע – יו"ר 

 גבחיה שמיר   גבחנה סער   עו"ד חיה גוטרמן   גבריקי וישנייה.